Хранителните елементи в различните нива на pH


Post Image

Печелившето земеделие е резултат от прилагане на рентабилни технологии. Всяка технология изисква стриктно спазване както на основните правила, така и на наглед дребни изисквания. Определянето на оптималната граница на pH-то на работния разтвор при работа с ПРЗ често се пренебрегва от фермерите. Този показател е незабележим с “просто око” и неспазването му винаги води до:

- лошо качество на работния разтвор (пресичана и лоша разтворимост на ПРЗ и др.);
- понижаване ефективността на действието на ПРЗ;
- неуспешна изведена борба с плевели, болести и вредителли;
- спад в очакваната рентабилност от стопанската дейност.

Изискването за оптимално pH на работния разтвор се постига с употребата на буферни добавки.

Торовете на Nutryca™ в състава си съдържат необходимото буферно вещество което регулира pH-то на работния разтвор в оптимални граници за ефективно и пълно разтваряне на изполваните ПРЗ.